Γενική Περιγραφή

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης αποτελείται από τα ακόλουθα τρία διακριτά Επιμέρους Συστήματα:


 Δομή Πληροφοριακού Συστήματος


 

 

Εικόνα 1 Δομή Πληροφοριακού Συστήματος

 

Α) Το Επιμέρους Σύστημα Συγκέντρωσης Μετρήσεων, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα (polling) από τους Περιβαλλοντολογικούς Σταθμούς Αισθητήρων (ESS), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε προκαθορισμένα σημεία που παρουσιάζονται στο Παράρτημα C.2. Οι ESS είναι εφοδιασμένοι με ειδικούς αισθητήρες συλλογής στοιχείων που αφορούν στις καιρικές συνθήκες, όπως αισθητήρες μέτρησης των σχετικών καιρικών συνθηκών (αισθητήρες για ένταση /κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασίας/ υγρασίας, βροχής, ορατότητας/ ομίχλης κλπ.) και της κατάστασης του οδοστρώματος (νερό, πάγος, χιόνι) και περιγράφονται επακριβώς στη συνέχεια.

Β) Το Επιμέρους Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων. Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου το οποίο, έχει την δυνατότητα :

 1. να συγκεντρώνει σε ειδική βάση δεδομένων, επεξεργάζεται την πληροφορία που συλλέγεται από το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων,
 2. με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία, να εξάγει συμπεράσματα για τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή κάλυψης των σταθμών με βάση ειδικό λογισμικό,
 3. να μεταβιβάζει την απαραίτητη πληροφόρηση στο Υποσύστημα Διάχυσης της Πληροφορίας για περαιτέρω διάχυση της στα εναλλακτικά κανάλια που περιγράφονται στην συνέχεια.

Επιπλέον, το Κέντρο Ελέγχου είναι επεκτάσιμο ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του και τις δυνατότητες του, ενώ έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με αντίστοιχα Κέντρα παρόμοιων έργων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΠ τη ΚτΠ σε όμορες Περιφερειακές ενότητες και με εφαρμογές πρόβλεψης καιρικών συνθηκών.

Γ) Το Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την διάχυση της πληροφορίας προς επιλεγμένους φορείς και τα διακριτά κανάλια ενημέρωσης των Πολιτών. Αυτό περιλαμβάνει τόσο των απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στο κέντρο ελέγχου, όσο και τις ειδικές LED οθόνες (VMS) που έχουν τοποθετηθεί σε προεπιλεγμένα στρατηγικά σημεία στις κύριες εισόδους του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και το Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης του Κοινού.

Το Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας:

 1. Παραλαμβάνει τα δεδομένα από το Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων και τα διαχέει βάσει συγκεκριμένων κανόνων στα κανάλια ενημέρωσης και στους τελικούς αποδέκτες,
 2. Υποδεικνύει τα ενημερωτικά μηνύματα και αναλαμβάνει τη διάχυση τους μετά από σχετική έγκριση του διαχειριστή του συστήματος,
 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παρέχει συγκεκριμένη πληροφόρηση στις ειδικές ομάδες και στέλνει τα απαραίτητα μηνύματα.

Στο σχήμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται παραστατικά ο τρόπος λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών.

 

 

 Τρόπος Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος


 

 

Εικόνα 2 Τρόπος Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος

 

Τα απαραίτητα δεδομένα συγκεντρώνονται για επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου από το οποίο προωθούνται στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας για την ενημέρωση των ειδικών συνεργείων της Περιφέρειας και των Πολιτών.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών του Δευτερεύοντος οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και τα επιμέρους υποσυστήματα που το απαρτίζουν έχουν αναπτυχθεί στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κέντρο Ελέγχου του Συστήματος, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κτίριο της Νομαρχίας, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εφαρμογές και εξοπλισμό.
 • Στους Περιβαλλοντολογικούς Σταθμούς Αισθητήρων, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε προεπιλγμένα σημεία κατα μήκος του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.
 • Στις Πινακίδες Ενημέρωσης, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε προεπιλεγμένα σημεία.
 • Στο Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης, ο οποίος φιλοξενείται στον παρόντα ιστοχώρο.

 

 

 


Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή
Ενημέρωση και περιήγηση
Εξαγωγή Περιβαλλοντικών δεδομένων

 Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Χρηματοδότηση

Funding_1Funding_2Funding_3
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0